ALM Performance Center és l'eina per a la generació i execució de proves de rendiment.
ALM Quality Center és l'eina repositori dels releases, requisits de les proves, els casos de prova, les execusions i defectes trobats.
Sonarqube és una eina opensource per a l'anàlisi estàtic de codi font.