Per a què serveix

UFT automatitza les proves funcionals oferint les següents funcionalitats:

  • Registrar les accions que fa un usuari/provador en el sistema que es vol provar
  • Reproduir les anteriors accions durant l’execució de les proves
  • Comprovar l’èxit o no d’un dels passos amb la verificació dels resultats esperats (un missatge per pantalla, una imatge, …)

HP Lean UFT és la versió dirigida al desenvolupador (integrada en entorns IDE com Eclipse o Visual .NET), i és comparable a Selenium però amb més facilitats. Dins la llicència de HP UFT es pot fer ús de HP Lean UFT.

HP UFT està més dirigida als testers.

Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals