ALM LoadRunner
L’aplicació de proves de càrrega LoadRunner Professional permet fer proves de rendiment a diferents tipus d’aplicacions i identificar els defectes abans de la pujada a producció. Actualment en l’eina LoadRunner es disposa de 3 proves concurrents, 6 injectors de càrrega i 1000 VU. Està formada per una plataforma web i tres aplicacions complementaries (no obligatòriament necessàries):

Virtual User Generator (VUGen): és una eina dedicada a la creació d’scripts generada a partir de la seqüencia gravada. Possible partició per etapes per tal de definir les diferents parts del test. Es pot consultar més informació a l’apartat VUGen de la web de Microfocus i a la web de qualitat a l’apartat de Implementació de les proves de rendiment a ALM Load Runner.
Controller: és una eina per a crear i controlar els escenaris a LoadRunner. En els escenaris es defineixen els passos que han de succeir durant cada execució. S’utilitzen escenaris per a crear proves de càrrega per a verificar la confiabilitat dels servidors. Es por consultar més informació a l’apartat Controller de la web de Microfocus.
Analysis: és una eina que ajuda a recopilar, comparar, presentar i veure els resultats. L’eina Analysis proporciona gràfics que ajuden a la comprensió del resultat i a analitzar el rendiment del sistema, després de l’execució de la prova. Es pot trobar més informació a l’apartat Analysis de la web de microfocus i a l’apartat Avaluació dels resultats de les proves de rendiment al repositori central de la web de qualitat.


A l'accedir a ALM LoadRunner:
L’eina està dividida en diferents mòduls:
  • Dashboard: Es poden veure les execucions. Mostra també un llistat dels últims canvis realitzats
  • Reports: Generació d'informes de resultats per tal d'ajudar a monitorejar i administrar l'ús de LoadRunner.
  • Testing: Creació, modificació i administració dels diferents tests i de les execucions.
  • Assets: Permet crear i administrar perfils de monitoratge, plantilles d'analysis i topologies de l'aplicació
  • Resources: Administració dels injectors i dels timeslots.
  • Analysis: Permet veure informació de les tendencies del rendiment
  • More Tools: Descàrrega de les diferents eines anomenades i edició de les opcions de Controller(configuració del timeout, configuració general dels test.. ). Es pot veure més informació a la Configuració global del Controller.
Per a més informació d’interès es poden seguir els següents enllaços:
Configuració SLA del temps de resposta de la transacció
Càlcul de nombre d'usuaris concurrents a simular en unes Proves de Rendiment
Execució de les proves de rendiment
Instal·lació i configuració d'injectors
TruClient - Breaking down client times
Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Url d'accés
Accés a LoadRunner
Guies i Manuals