Per a què serveix

SonarQube és una eina que serveix per a detectar bugs, vulnerabilitats i defectes en el codi. Pot ser integrat a l’entorn de desenvolupament, el que facilitat l’inspecció continua i pot ser pujat a un servidor.

Per tal d’unificar els criteris de l’anàlisi, s’han definit unes portes o Quality Gates que els proveïdors hauran de configurar a les seves màquines.

Permet l’anàlisi de vàries tecnologies i varien segons l’edició, en el cas de Community Edition:

 • C# (Cs)
 • CSS (Css)
 • Flex (swf)
 • Go (go)
 • Java (java)
 • JavaScript (js,xsjs,ts,tsx)
 • Kotlin (kt)
 • PHP (php,php3,php4,php5,php6, phps,phtml)
 • Phyton (python,py)
 • Ruby (rb, rbw)
 • Scala (scala, sc)
 • TypeScript (js,xsjs,ts,tsx)
 • VB.NET (vb)
 • HTML (htm,html,xhtml)
 • XML (xml)
Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals