Per a què serveix

Per al disseny, automatització i execució de les proves de visualització i adaptabilitat de les webs de la Generalitat de Catalunya en els diferents dispositius, es recomana l’ús de l’eina BitBar

BitBar permet realitzar proves sobre dispositius físics reals (mòbils, PCs, …) amb diferents configuracions (navegadors i versions, sistema operatiu, …).

Es permeten 3 modalitats de treball:

  1. Live Browser Testing. Permet usar de forma manual una configuració específica de forma remota (naveguem amb un sistema i navegador com si estigués en local). Aquesta opció és útil per verificar o reproduir un problema que té un usuari amb una configuració particular de la que no disposem.

  2. Live Mobile App Testing. Troba errors en dispositius reals amb proves manuals o automatitzades en el marc que necessiteu.

  3. Automation Testing. Executa proves automatitzades en paral·lel a tots els dispositius, amb execució al núvol, amb suport per a Selenium, Appium, Cypress i altres marcs natius d’automatització de proves.

En totes les opcions les imatges són presentades en 3 formats diferents, un en el que es presenta la visualització inicial que veuria l’usuari (incloent el propi navegador, una en la que es presenta la visualització completa (un scroll sencer de la pàgina prenent una imatge de cada desplaçament i concatenant cada imatge presa en una sola on es veu el contingut sencer de la pàgina) amb el navegador inclòs, i una en el que es presenta tot el contingut sense el navegador inclòs.

Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Url d'accés
cloud.bitbar.com