Des de Solucions s’han articulat iniciatives per a la introducció de tècniques àgils en el context dels projectes
Identificar si l’enfoc proposat d’un projecte en model àgil és correcte
Avaluar la maduresa del procés àgil durant el projecte o a la seva finalització
Descobriment de requeriments amb tècniques àgils.