Un estàndard és un acord documentat que conté especificacions vàlides per a ser utilitzades consistentment com a regles, directrius o definicions de característiques.
Tot estàndard té com a objectiu ajudar a trobar una solució comuna i consensuada a una determinada necessitat d’abast general.
En aquest espai es recullen els estàndards aplicables al desenvolupament, manteniment i ús de les solucions TI de la Generalitat de Catalunya.

TI GENERAL

MÒBILS

XARXES

PROGRAMARI

SEGURETAT

TERMINALS TI I PERIFÈRICS

Els estàndards aquí recollits es troben classificats seguint l'estàndard ICS (International Classification for Standards). El codi resaltat en blau indica el codi de l'estàndard

* Per accedir al portal de l'Agència de Ciberseguretat es necessari fer-ho des de la intranet o fent ús d'una VPN