Abast El CTTI vetlla pel compliment d’una part de l’accessibilitat en projectes que comporten la creació o modificació d’una interfície web o porció d’aquesta adreçada a ciutadania (webs) o a empleat intern (intranets).No inclou interfícies de gestió.
Aquest estàndard estableix quins són els requisits que s’han de seguir en el desenvolupament de les interfícies web en quant a criteris d’avaluació i compliment de l’accessibilitat web.
Estàndard de desenvolupament El W3C i la seva Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) defineixen les estratègies, estàndards i recursos per fer els webs accessibles a tothom. https://www.w3.org/WAI/.

L’estàndard d’aplicació per als llocs web i aplicacions de dispositius mòbils de les Administracions Públiques espanyoles és UNE-EN 301549:2019 “Requisits d’accessibilitat per a productes i serveis TIC”, que és l’equivalent a complir tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1.

Grau de compliment La Generalitat de Catalunya ha de complir amb tots els requisits de nivell A i AA recollides en les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.1 WCAG 2.1.
Instrucció i mecanisme d’avaluació El CTTI vetlla perquè el codi HTML i fulls d’estil CSS generats en la creació o modificació d’una interfície web o porció d’aquesta siguin accessibles:
• El proveïdor està obligat a fer una validació automàtica.
• El CTTI recomana fer una validació manual.
• El CTTI recomana unes eines per fer la validació automàtica i manual de l’accessibilitat.
Qui ho fa Proveïdor

En fase de planificació de projecte
Inclusió en el pla de qualitat de la revisió i compliment de l’accessibilitat doble AA per al component creat o modificat.

En fase de proves a PRE
• Validació amb eines automàtiques de l’accessibilitat.
• Lliurament informe resultat de la validació on informa del nivell de compliment per a cada criteri.
Qui ho valida Responsable de la solució CTTI

En fase de planificació de projecte
• Revisió del Pla de Qualitat

En fase de proves a PRE
• Revisió i validació de l’informe
• Acceptació al Quality Gate

Què és l’accessibilitat web

Significa que webs, aplicacions, eines i tecnologies estan dissenyades i desenvolupades perquè persones amb alguna discapacitat puguin utilitzar-les (percebre, entendre, navegar i interactuar amb elles).

L’accessibilitat web tracta totes aquelles discapacitats que afecten en l’accés a un web: auditives, cognitives, neurològiques, físiques, visuals i de parla.

L’accessibilitat web també beneficia persones que no tenen cap discapacitat. Per exemple:

• Persones que utilitzen telèfons mòbils, smart watches, smart TVs, i altres dispositius que tenen diferents resolucions, mides de pantalla, etc.

• Persones grans que estan perdent habilitats degut a l’edat.

• Persones amb discapacitats temporals (perquè s’han trencat el braç, o han perdut les seves ulleres).

• Persones que es troben en un entorn desfavorable, com per exemple que li dóna molta llum del sol o amb molt de soroll.

• Persones que tenen una connexió lenta d’Internet.

L'accessibilitat dels productes TIC és una necessitat per a multitud d'usuaris amb diferents diversitats funcionals però que alhora beneficia a tota la ciutadania en general.
El disseny accessible ha de garantir l’accés a tots els usuaris independentment del context.

Normativa

Què diu la normativa

Principalment diu que cal complir amb tres requisits:

• Complir amb els estàndards i requisits de nivell A i AA de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 en el codi desenvolupat, en el disseny de la interfície i en el contingut editat (no només textual, sinó també multimèdia, pdfs, words i altres formats que no siguin html i que estiguin inclosos en els webs).

• Incloure una declaració d’accessibilitat en tots els productes web, amb una estructura i format estàndard.

• Incloure mecanismes per reportar continguts no accessibles: bústia per rebre i respondre consultes dels usuaris dels webs sobre temes d’accessibilitat.

Directiva UE 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016.
Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
Norma UNE-EN 301-549:2019. Requisits i estàndards d’accessibilitat de productes i serveis TIC.
WCAG 2.1 Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web.

Calendari d'aplicació

Webs Aplicacions mòbils Intranets\extranets
20 setembre 2019
Webs publicats a partir de setembre de 2018
20 setembre 2020
Tots els webs publicats han de ser accessibles
23 juny 2021
Totes les aplicacions mòbils
23 setembre 2019
Instranets de nova creació

Criteris d’avaluació

L’accessibilitat web tracta aspectes relacionats amb la codificació i la presentació de la informació en el disseny d’un web amb la intenció que les persones puguin percebre, entendre, navegar i interactuar de forma efectiva.

Per saber si un web compleix o no els nivells exigits per la normativa, hi ha establerts uns criteris generals, recollits a les Pautes d’Accessibilitat per a Continguts Web (WCAG), publicades pel W3C.

La versió més actual de les pautes WCAG és la 2.1, publicada al 2018, que inclou 4 principis (perceptible, utilitzable, entenedor i robust), que es divideixen en 13 pautes.

Cada pauta es regeix per uns criteris de conformitat (78) i en funció d’aquests, s’han definit 3 nivells de compliment que són progressius: A (el més baix), AA (nivell mitjà) i AAA (nivell alt).

El nivell A assegura que es pugui accedir al contingut de les pàgines web, i a mesura que s’incrementa el nivell (AA i AAA) augmenta també el nivell d’ajuda a la comprensió d’un web pel que fa a la usabilitat i al nombre de persones.

Depenent dels criteris de conformitat superats i dels nivells, es certifica que una pàgina web té:

• Nivell A: si compleix els 30 criteris de conformitat de nivell A.

• Nivell AA: si compleix els 30 criteris de nivell A i els 20 de nivell AA, que són un total de 50 criteris.

• Nivell AAA: si compleix els 78 criteris de conformitat (30 de nivell A, 20 de nivell AA i 28 de nivell AAA).

La normativa espanyola i europea obliga a que els organismes públics compleixin com a mínim el nivell AA als seus webs.

Pautes WCAG 2.1

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Perceptible

La informació i els components de la interfície d’usuari es presenten a les persones usuàries de manera que els pugui percebre.

4 pautes i 29 criteris de compliment:

Pauta 1.1: alternatives textuals Proporcionar text alternatiu per al contingut que no sigui textual, així podrà ser transformat en altres formats que les persones necessitin, com caràcters grans, llenguatge Braille, llenguatge oral, símbols o llenguatge més simple.
Pauta 1.2: components multimèdia basats en el temps Proporcionar alternatives sincronitzades per a continguts multimèdia sincronitzats dependents del temps.
Pauta 1.3: continguts adaptables Crear contingut que pugui ser presentat de diferents maneres sense perdre ni informació ni estructura.
1Pauta 1.4: continguts distingibles Facilitar als usuaris veure i escoltar el contingut incloent la distinció entre allò més i menys important.


Operable-Utilitzable

Els components i la navegació de la interfície d’usuari puguin ser utilitzats per qualsevol persona usuària.

5 pautes i 29 criteris de compliment:

Pauta 2.1: accessibilitat mitjançant teclat Poder controlar totes les funcions des del teclat.
Pauta 2.2: oferir temps suficient Proporcionar temps suficient als usuaris per llegir i utilitzar el contingut.
Pauta 2.3: convulsions i reaccions físiques No dissenyar contingut que pugui causar atacs epilèptics o reaccions físiques.
Pauta 2.4: navegabilitat Proporcionar maneres per ajudar als usuaris a navegar, a cercar contingut i a determinar on es troben.
Pauta 2.5: modalitats d’entrada Facilitar als usuaris operar la funcionalitat a través de diferents mètodes d’entrada, a més a més del teclat.


Comprensible-Entenedor

La informació i el funcionament de la interfície d’usuari han de ser comprensibles per qualsevol persona usuària.

3 pautes i 17 criteris de compliment:

Pauta 3.1: llegibilitat dels continguts Fer contingut de text llegible i comprensible.
Pauta 3.2: predictible Fer que l’aparença i la manera d’utilitzar els webs siguin predictibles de diferents maneres.
Pauta 3.3: assistència a l’entrada de dades Ajudar als usuaris a evitar i corregir errors.


Robust

Els continguts han de ser el suficientment sòlids per poder ser interpretats de forma fiable per una gran varietat d’agents d’usuari, incloses les tecnologies d’assistència.

1 pautes i 3 criteris de compliment:

Pauta 4.1: compatible Maximitzar la compatibilitat amb els agents d’usuari actuals i futurs, incloent tecnologies d’assistència.


Com s’avalua

Hi ha dues maneres d’avaluar i revisar l’accessibilitat d’una interfície web:

  1. Avaluació automàtica: obligatòria en la fase de desenvolupament per part dels proveïdors.

  2. Avaluació manual: recomanada. L’avaluació automàtica és un punt de partida per saber en quina situació es troba un web o part d’un web, ja que amb poc temps es pot disposar d’una revisió exhaustiva. Però les eines automàtiques han d’entendre’s com una ajuda en el procés d’avaluació i no com una anàlisi completa. En la mesura del possible, l’avaluació automàtica s’ha de complementar amb una anàlisi manual, que és la que permet aprofundir en l’accessibilitat real de les pàgines, en la qual participen persones que proven les accions amb altres tipus de navegadors, sistemes de comunicació, amb diversitat funcional (motriu, sensorial, intel·lectual…), etc.


Què s’avalua

Obligatòriament i de forma automàtica: la gramàtica (el codi HTML i fulls d’estil CSS) i l’accessibilitat de les interfícies web o porcions d’aquestes -adreçades a la ciutadania o a l’empleat intern- que són objecte de creació o modificació.

Anàlisi gramatical
Les WCAG 2.1 no exigeixen que les pàgines siguin validades gramaticalment, però sí que s’exigeix que els documents es puguin processar. Per tant, cal que les etiquetes de l’(X)HTML estiguin ben especificades (obertura i tancament) i que les pàgines estiguin ben formades.

Anàlisi de l’accessibilitat
És recomanable utilitzar diverses eines d’avaluació automàtica per poder comparar els resultats, ja que no totes utilitzen les mateixes comprovacions. El més recomanable és comparar els resultats de dues eines.


Quan s’avalua

Les validacions d’accessibilitat s’han de realitzar:

  • Durant les fases de disseny i desenvolupament dels llocs webs i, en qualsevol cas, abans de la seva posada en funcionament (a PRE).

  • Un cop en funcionament, es realitzaran revisions periòdiques completes (manuals) sota demanda amb l’objectiu de garantir el manteniment del seu compliment al llarg del temps.

    – En aquestes revisions periòdiques s’hauran de tenir en compte de manera especial els continguts afegits o modificats durant el cicle de vida dels webs, així com les actualitzacions tecnològiques sofertes.

    – El període entre cada revisió, establert per la metodologia europea, serà com a màxim de 3 anys i la primera de les revisions periòdiques haurà d’haver-se realitzat abans del 20-09-2020.

    – Es recomana, però, realitzar una revisió de l’accessibilitat si es realitzen canvis substancials.


Eines d’avalució

Totes les eines recollides en aquest apartat es poden utilitzar i són vàlides per fer les validacions automàtiques d’accessibilitat.

Els informes que generen tenen formats diferents, però tots distingeixen els errors d’accessibilitat i les incidències (avisos o possibles problemes) que és necessari revisar de forma manual.

En cas que utilitzeu altres eines de validació, si us plau feu-nos-ho saber i les inclourem.

La llista s’ha extret del Catàleg de serveis de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Guía de validación de accesibilidad web de l’Observatorio de Accesibilidad Web – OAW.


Validadors automàtics

S’utilitzen per comprovar el grau de compliment de l’accessibilitat. Poden ser programes d’escriptori o complements del navegador.

Wave
Eina automàtica en línia gratuïta per avaluar l’accessibilitat, amb URL i amb extensions per a Mozilla Firefox i Google Chrome. També proporciona vistes addicionals amb informació sobre el significat de les icones utilitzades, un mapa del document amb l’estructura d’encapçalaments, així com un validador del contrast entre el color del primer pla i el color de fons.

SortSite
Desenvolupada per l’empresa Powermapper Software, que valida segons les WCAG 1.0 i 2.1. També analitza altres aspectes com la usabilitat, la compatibilitat entre navegadors, el posicionament en cercadors (SEO), la privacitat o la validació d’estàndards.

Siteimprove
Programa en línia i extensió per a Google Chrome (Siteimprove Accessibility Checker) per validar l’accessibilitat dels webs. La versió de pagament analitza la qualitat dels webs en diversos aspectes.

Axe Developer tools
Axe és una llibreria de codi obert desenvolupada per Deque amb un conjunt de regles per a l’avaluació automàtica de l’accessibilitat, que s’utilitzen en aquesta extensió de navegador per a Firefox i Chrome.

HTML CodeSniffer
Servei d’avaluació directament al navegador, però no com a extensió sinó que és un bookmarklet i, per tant, no hi ha necessitat d’instal·lar cap programari addicional o extensió del navegador.

Total validator
Eina que revisa el codi XHTML, l’accessibilitat i els enllaços trencats. Té una versió gratuïta d’escriptori (cal descarregar-la) i també existeix l’extensió de Mozilla Firefox i Google Chrome. També té una versió professional de pagament.

Servei de diagnòstic en línia de l’Observatorio de Accessibilidad Web – OAW
Servei que pot analitzar vàries pàgines (fins a un màxim de 32). Permet analitzar el codi font i restringir anàlisis a seccions del portal. L’ús del servei en línia està restringit a usuaris de l’administració pública, però s’ha alliberat una versió disponible a GITHUB i com a paquet distribuïble al CTT (Centro de Transferencia de Tecnología).

Validadors gramaticals

Eines per validar el codi (X)HTML i els estils en cascada (CSS).

W3C HTML Validator
Eina automàtica en línia gratuïta que valida que l’HTML estigui ben format d’acord amb el tipus de document.

W3C CSS Validator
Eina automàtica en línia gratuïta que valida que el CSS estigui ben format. Existeix també una versió descarregable, programada en Java i, per tant, multiplataforma.

W3C Unicorn
Eina automàtica en línia gratuïta que valida el codi (X)HTML i el CSS.

WDG HTML Validator
Utilitza el mateix motor que el validador del W3C, però amb missatges més senzills i entenedors.

Validadors manuals

Eines que faciliten el procés d’avaluació manual, com extensions per a navegadors que permeten canviar la configuració del navegador, mostrar anàlisis parcials a la pàgina de resultats, o enllaços a altres validadors gramaticals o d’accessibilitat.

Web accessibility toolbar (WAT) *
Plugin gratuït per a Internet Explorer que permet, entre altres funcions: redimensionar la mida de la finestra del navegador; activar i desactivar fulles d’estil; analitzar gramaticalment la pàgina (HTML i CSS); desactivar, ressaltar, substituir i llistar les imatges; fer proves de color i contrast; identificar elements estructurals…

*Tot i que el desenvolupament de Web Accessibility Toolbar està aturat i la darrera versió data del 2015, l’Observatori d’Accessibilitat la manté en la seva guia de validació per la seva utilitat i facilitat d’ús per fer avaluacions d’accessibilitat.

Web developer toolbar
Extensió de navegador (Firefox, Chrome i Opera) que afegeix una barra d’eines per als desenvolupadors web, tot i que inclou funcions útils per a la avaluació de l’accessibilitat. Funciona amb tots els sistemes operatius (Windows, Linux o Mac OS). Entre d’altres funcions: es poden deshabilitar les galetes, imatges, fulles d’estil, ocultar les imatges, mostrar informació de la pàgina com els encapçalaments, marcar els elements estructurals, redimensionar el navegador, validar el codi HTML i el CSS, analitzar l’accessibilitat de la pàgina amb validadors que té per defecte, etc.

Color Contrast Checker
Eina en línia de WebAIM per analitzar el contrast entre dos colors, el principal i el de fons en format hexadecimal (#FFFFFF). Informa del contrast per als nivells de conformitat A, AA i AAA de les WCAG.

Colour Contrast Analyser
Eina per analitzar el contrast entre colors de primer pla i colors de fons, basat en l’algoritme del W3C, seguint les WCAG 2.1. Inclou dos selectors de color per incloure el primer pla i el fons i ofereix el contrast o ràtio de lluminositat entre ells per a text gran o petit i els nivells A i AA.

Link Contrast Checker
Eina en línia de WebAIM per analitzar el contrast de color en els enllaços. Revisa el color de fons de la pantalla, el color de l’enllaç i el color del text sense enllaç.

HeadingsMap Firefox
Extensió gratuïta del navegador Firefox que genera un índex o mapa de qualsevol web estructurat mitjançant encapçalaments i estructura les seccions del document segons l’HTML5 outline. És una eina molt útil per determinar si l’estructura d’encapçalaments utilitzada a la pàgina és l’adequada o no.

HeadingsMap Chrome
Extensió gratuïta del navegador Chrome que genera un índex o mapa de qualsevol web estructurat mitjançant encapçalaments i estructura les seccions del document segons l’HTML5 outline. És una eina molt útil per determinar si l’estructura d’encapçalaments utilitzada a la pàgina és l’adequada o no.

Eines d’interacció
Font: Universitat d’Alacant
Programes i ajudes tècniques que utilitzen les persones amb discapacitat per fer anar l’ordinador i navegar per les pàgines web: sense estils, sense javascript ni imatges, amb lectors de pantalla, amb magnificadors…

Lectors de pantalla
Llista de lectors de pantalla (screen readers), utilitzats per persones amb greus problemes de visió o completament cegues. El sistema operatiu i les aplicacions utilitzen un sintetitzador de veu que llegeix i explica el que es visualitza a la pantalla.

Magnificadors de pantalla
Llista de magnificadors de pantalla (screen magnifiers) o sistemes d’ampliació de pantalla, utilitzats per persones amb problemes de visió. Són programes o dispositius que permeten visualitzar la pantalla amb un considerable augment de la mida.

Navegadors accessibles
Llista de navegadors web per a principiants o que funcionen amb símbols, recomanats per a persones amb discapacitat cognitiva o dificultats en l’aprenentatge.

Teclats virtuals
Llista de teclats virtuals en pantalla per facilitar l’escriptura amb diverses opcions: ratolí, veu, predicció de paraula, botons programables, autocompletar …


L’accessibilitat web en el pla de qualitat

En les ofertes d’aquells projectes en què hi ha creació o modificació d’interfícies web, cal que el proveïdor inclogui en el pla de qualitat associat el següent:

Avaluació automàtica Obligada

Àmbit / abast de l’anàlisi: Avaluació automàtica del codi (html i css) generat, i de l’accessibilitat, prèvia a les proves UAT.

Nivell de conformitat: Requisits de nivell A i AA recollides en les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.1 (WCAG 2.1).

Eina/es amb la/les qual farà l’avaluació: nom eina

Lliurable: informe de resultats de les proves de l’accessibilitat. Ha de contenir els criteris complerts, no complerts o no presents, per a cada un dels 4 principis d’accessibilitat i per nivell (A i AA).

Avaluació manual Recomanada

Àmbit / abast de l’anàlisi: llista de les pàgines objecte de l’avaluació.

Nivell de conformitat: requisits de nivell A i AA recollides en les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.1 (WCAG 2.1).

Eines/metodologia amb les quals farà l’avaluació.

Lliurable: informe de la revisió de l’accessibilitat.


Exemple de text per a la sol·licitud de l’accessibilitat

L’adjudicatari tindrà en compte l’establert en el RD 11122018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic i per tant aplicarà la norma UNE-EN 301 549. Requisits d’accessibilitat per a productes i serveis TIC. Aquesta norma, és la versió oficial espanyola a l’EN EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services, declarada com a estàndard harmonitzat en la Decisió d’Execució (UE) 20182048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1.

L’adjudicatari ha de realitzar obligatòriament una validació automàtica de l’accessibilitat i la gramàtica (codi HTML i fulls d’estil CSS) amb les eines recomanades pel CTTI i lliurar l’informe resultant. En l’informe ha de constar les validacions superades i la justificació d’aquelles que no és possible superar.


Informe de resultats de les proves

Independentment de l’eina utilitzada, el resultat de l’anàlisi fet sobre la interfície s’ha de documentar en el lliurable Informe resultats proves accessibilitat. En l’informe cal que hi consti un resum de les proves realitzades i, annexats, els informes resultants de les proves. Per ajudar a l’elaboració d’aquest informe de resultats, hi ha disponible aquesta plantilla per a la revisió de l’accessibilitat, basada en l’informe que genera l’Observatorio de Accessibilidad Web. En l’informe han de constar:
Components o pàginesanalitzades.
Tecnologies que incorpora el frontal.
Eines utilitzades.
Resum quantitatiu global indicant el total de criteris A i AA segons si Passa, Falla o No aplica.
Resum quantitatiu per a cada un dels components o pàgines indicant si supera tots els criteris (bé perquè els Passa o bé perquè No Aplica), o, en cas contrari identificar almenys el nombre de criteris que Fallen per nivell (A o AA).
Millores recomanades: No es pot lliurar una pàgina o component d’interfície que no tingui la conformitat dels criteris que apliquen, i, en cas d’incompliments que no siguin resolubles en l’abast del projecte actual cal detallar-los i justificar-los.
Defectes trobats: Per a tots aquelles pàgines o components que no han superat algun dels criteris, cal identificar el codi i nom del component, i detallar els criteris que han fallat, indicant el codi de criteri (segons la WACG 2.1); nom del criteri i nivell (A o AA).
Situació de compliment i la puntuació.

Situació de compliment

Plenament conforme Tots els criteris que apliquen són conformes
Parcialment conforme Existeixen criteris No conformes. Hi ha més criteris Conformes que No conformes
No conforme Hi ha més criteris No conformes que Conformes
Avaluació en curs No s’ha pogut dur a terme l’avaluació en la seva totalitat i en conseqüència no es pot dictaminar una conclusió. Caldrà indicar quins components manca per avaluar o quines causes han impedit l’avaluació


Puntuació

5 punts Tots els criteris A i AA que apliquen son Conformes.
4 punts Tots els criteris A que apliquen son Conformes. Entre el 75% i el 100% dels criteris AA que apliquen són Conformes
3 punts Entre el 75% i el 100% de la suma de criteris A i AA que apliquen són Conformes
2 punts Entre el 50% i el 75% de la suma de criteris A i AA que apliquen són Conformes
1 punt Menys del 50% de la suma de criteris A i AA que apliquen són Conformes

Recursos divulgatius i formatius

La Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, és la Unitat Responsable d’Accessibilitat (URA) de la Generalitat i fa activitats de promoció, conscienciació i formació.

– Apartat d’accessibilitat del catàleg de serveis de la Direcció General d’Atenció Ciutadana: http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/webs/accessibilitat/.

L’Observatori d’Accessibilitat Web és una iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d’accessibilitat dels portals de les administracions públiques de l’estat espanyol. Publica guies, estudis i material d’ajuda per a l’aprenentatge i difusió de l’accessibilitat, i consta d’un servei online de diagnòstic de l’accessibilitat web.

– Observatori d’Accessibilitat Web: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/pae_Observatorio_de_Accesibilidad.html?idioma=es