S’han adaptat les Quality Gates definides per l’Oficina de Qualitat per a realitzar el seu seguiment fent ús de l’eina ValueEdge.

Passos a seguir:

1- Anar a l’apartat “Release Management”

2- Seleccionar pestanya “Processes”

release management 1

3- Afegim nova Release process on informarem:

Start time: Data d’inici del projecte /Evolutiu.

End time: Data de posada en producció del projecte/Evolutiu.

Releases: Release de desenvolupament a la que fa referencia.

release management 1

4- Seleccionem pestanya “*Process Flow*”

5- Afegim un Stage que anomenarem segons la tipologia de QGs a aplicar, per exemple “Quality Gates Nova Solució

6- Afegir les QG a la tipologia corresponent

release management 1

7- Des de Oficina de Qualitat es realitzarà un seguiment de cada QG, on s’informaran els valors per a cada Criteri d’entrada segons les indicacions del Responsable de Solució. Per exemple:

  • En el cas de no acompliment:

release management 1

  • En el cas de N/A:

release management 1

8- Al finalitzar totes les QGs clicar en “*Start Process*” i completar aquelles QGs que requereixin atenció

9- Des de l’Oficina de Qualitat s’establirà el risc de Pujada a Producció (PaP), en base a les Quality Gates i s’adjuntarà l’informe realitzat en l’eina:

release management 1

Criteris d’acceptació:

Seguint els criteris ja existents a la plantilla de les Quality Gates:

Condicions Valors
Revisió de codi font Blocker issues = 0
Critial issues = 0
Duplicated lines <= 10%
Els requeriments (Funcionals/No funcionals) es troben enregistrats en la eina ValueEdge 100% dels requeriments enregistrats.
Les proves es troben enregistrades en la eina ValueEdge 100% de les proves enregistrades
100% dels requisits estan coberts per proves 100% del requeriments coberts per proves
Resultats de les proves d’integració 100% dels casos executats
80% de les proves han passat amb èxit
Resultats de les proves de qualificació funcional 100% casos de prova dels requeriments de risc alt a ‘passed’
75% o més casos de prova dels requeriments de risc mig a ‘passed’
100% casos de prova de risc alt i mig executats
100% defectes ‘High’ corregits i tancats (defectes crítics)
Tots els defectes ‘Low’ i ‘Medium’ que no estiguin tancats, que tinguin un workaround
Resultats de les proves UAT 100% de les proves UAT ‘Passed’