Taula de continguts

Definir els casos de prova

Per donar d’alta un cas de prova, realitzarem els següents passos:

 1. Seleccionar el requisit al que fa referencia la nova prova

 2. Seleccionar el menú ‘Test–> +Manual test’ o ‘Test -> Gherkin Test’ i omplir obligatoriament els següents camps:

Camp Descripció
Name El nom del cas de prova.
Tipus de prova Informar el tipus de prova segons la característica de qualitat que verifica:
 • Funcional
 • Eficiencia
 • Fiabilitat
 • Interoperabilitat
 • Mantenibilitat
 • Portabilitat
 • Rendiment
 • Seguretat
 • Usabilitat
Categoria Informar si el test es per provar noves funcionalitats o ja existents.
 • Nova Funcionalitat
 • Regressió
Nivell de prova Integració (proves d’integració entre sistemes)
 • Qualificació
 • Acceptació
Description Fer una descripció general del cas de prova i indicar el seu objectiu (p.e. “Comprovar que….”). En el cas d’una prova de tipus rendiment, s’han d’indicar també els criteris d’acceptació (temps de resposta, …) Prémer el botó “OK”.
Expected results. Especificació dels resultats esperats de la prova

Definir els pasos de prova en Test Manual

Per definir els diferents passos a seguir per a realitzar el cas de prova, realitzarem el següent:

 1. Accedim al cas de prova

 2. Seleccionar el menú ‘Steps’

 3. Afegir els passos amb ‘Add step’ o ‘Add validation step’ segons sigui un pas de tasca a realitzar o resultat esperat al realitzar el pas anterior.

 4. Guardar els passos introduïts. "imagen-pasos"

Definir els escenaris en Test Gherkin

 1. Accedim al cas de prova

 2. Seleccionar l’Script

 3. “Add Scenario” o “Add Scenario Outline”. En el cas de Scenario Outline ens definirà per defecte una taula de variables:

"test-gherkin"

 1. S’ha d’omplir i guardar.

Podem descarregar l’script per automatitzar-lo fent click en: "imagenes-descargar"

Definir dades de prova Manual

Per poder informar les dades amb les que s’ha de realitzar la prova seguirem els passos següents:

 1. A l’apartat ‘Data table’ "taula"

 2. Seleccionar ‘create new table’ o seleccionar una ja existen.

– Data table Name: nom descriptiu de les proves.

– Renombrar el nom dels paràmetres i informar les dades. (Es poden afegir paràmetres addicionals)

Definir els Conjunts de proves

Els diferents casos de prova definits s’executen habitualment en conjunts o agrupacions amb un objectiu comú (que anomenen conjunt de prova).

Per exemple podem agrupar proves que són seqüencials entre sí (per exemple entre el Login i un cas de prova posterior, o un tràmit amb diferents casos de prova enllaçats, …) o bé que s’executen de forma seqüencial dins un pla (perquè són totes proves de regressió, o totes són proves de rendiment, etc.).

En aquest apartat definirem els Conjunts de proves, anomenades en l’eina “Test Suite”.

Seleccionar el menú ‘Test–> + Test Suite’ i omplir els següents camps:

Camp Definició
Name el títol del Test Suite hauria de ser descriptiu dels Tests que conté
Nivell de prova
 • Integració (proves d’integració entre sistemes)
 • Qualificació
 • Acceptació
Categoria Informar un d’aquests valors:
 • ‘Nova funcionalitat’. Si els Tests continguts al Test Suite són per provar noves funcionalitats.
 • ‘Regressió’. Si els Tests continguts al Test Suite són per provar funcionalitats ja existents.
Description Incloure la descripció del conjunt de les proves

Una vegada tenim el test suite, el seleccionem i afegim les proves amb l’opció ‘Add Existing Tests’ o podem crear la prova directament amb ‘+ Manual test’
Per executar el test suite, serà necessari informar els camp següent:

Entorn: entorn en el que s’executaran els Tests inclosos al Test Suite. Escollir un dels següents valors:

– Desenvolupament

– Integració

– Preproducció

– Producció

Clicar en “Let’s Run”

Seguirem tots els passos i finalitzarem la prova.

Seguir en la guia “Gestió de defectes”

*** En el cas d’una prova de rendiment s’ha d’especificar a més, en la descripció:

Quins casos de prova es proven en l’escenari, indicant quants usuaris concurrents executaran cada cas

– nombre d’usuaris concurrents total

– rampa d’entrada: increment d’usuaris per període de temps a l’inici de la prova

– rampa de sortida: decrement d’usuaris per període de temps al final de la prova

– durada: durada de la prova

Workflow

Les diferents fases del workflow dels test són les seguents:

alm_octane_generar_defecte

Guies generals de suport

Es recomana llegir la secció ‘Plan and run test suites’ del manual de ‘ValueEdge Help Center’ per a més detall de les diferents tasques:

https://admhelp.microfocus.com/octane/en/latest/Online/Content/UserGuide/how_run_test_suite.htm