Taula de continguts

Tots els defectes trobats durant les proves (integració, qualificació, acceptació, …) han de ser registrats i gestionats a l’eina ValueEdge del CTTI.

No s’han de registrar les incidències dels usuaris. En aquest cas s’han de registrar al SAU o el Remedy.

Els defectes poden ser creats des de diferents punts, bé enllaçant-los a les proves, als requisits o fins i tot a un pas concret d’una prova. Llegir l’apartat Report and track product defects del Manual Usuari ValueEdge

Registre d’un defecte

Per defecte enllaçarem els defectes en l’execució d’una prova.

A la finestra del run test validarem els diferents pasos de la prova:

alm_octane_defect_management_estats

En cas de trobar un defecte, marcarem failed i afegirem un defecte alm_octane_generar_defecte

Crear el defecte indicant, obligatòriament, la següent informació:

Camp Descripció
Name Fer una breu descripció del defecte.
Severity Establir la severitat del defecte segons sigui el seu impacte: Bloquejant, Crítica, Major, Menor, Cosmètica. Per veure la descripció dels diferents graus de severitat consultar Severitat dels defectes.
Priority Introduir la prioritat del defecte. Valors possibles: Urgent, Molt alta, Alta, Mitja, Baixa
Responsable Usuari a qui s’assigna el defecte per a la seva gestió/solució
Entorn Identificar l’entorn on s’ha detectat el defecte: desenvolupament, integració, preproducció o producció.
Detected By Informar qui ha detectat el defecte. Per defecte surt l’usuari de HP Quality Center que dóna d’alta el defecte.
Detected in Release Informar en quina versió de la solució s’ha detectat el defecte.
Description Descripció detallada del defecte. En aquest apartat s’ha d’informar els passos que s’han seguit per reproduir el defecte (en format pas ‘1. Nom del pas’).
Detected in build Informar el build on s’ha detectat el defecte
Nivell prova Informar si el nivell de prova es de Qualificació o Acceptació.
Tipus de prova Informar la caracteristica de qualitat a la que afecta el defecte
Característica de Qualitat Informar segons la característica de qualitat a la qual afecti:
  • Funcional
  • Eficiència
  • Fiabilitat
  • Interoperabilitat
  • Mantenibilitat
  • Portabilitat
  • Rendiment
  • Seguretat
  • Usabilitat


Una vegada registrat el defecte, aquest pot passar per diferents estats definits en el workflow.

Workflow

alm_octane_generar_defecte