Taula de continguts

Identificar els requisits

La gestió de requisits a ValueEdge es realitza a la secció Requirements, Manage.

Definició i estructura de carpetes

Per crear una carpeta en l’eina s’ha de sel·leccionar la carpeta de nivell superior, i escollir el menú + add item per crear un Requirement Folder.

S’ha d’utilitzar l’estructura i format de carpetes especificat a l’Estàndard per la creació de lliurables tècnics

Definir un requisit

Per donar d’alta un requisit a ValueEdge seguirem els següents passos:

 1. Anar a la secció Requirements, Manage i seleccionar la carpeta on es vol desar el nou requisit. Si el requisit ha de ser fill d’un altre requisit, seleccionar aquest últim (no es recomana passar de dos nivells de jerarquia de requisits i en cap cas s’hauria de sobrepassar els tres nivells de jerarquia).

 2. Seleccionar el menú Requirements, + add item i omplir, com a mínim, els següents camps:

Camp Descripció
Name Títol del requisit
IMPORTANT: No incloure el caràcter ‘/’ dins el nom, ja que això pot provocar problemes en la generació dels informes.
Tipus de Requeriment Escollir un dels valors següents:
 • Funcional: es tracta d’un requisit que defineix una funcionalitat de la solució.
 • No funcional: es tracta d’una qualitat desitjada de la solució (rendiment, Portabilitat, usabilitat, seguretat, …)
Prioritat Prioritat del requisit. Des de 5-Low fins a 1-Urgent.
Description Descripció detallada del requisit.
Release Versió en la que s’inclou el requisit (quan serà implementat o ha estat implementat)
Codi petició origen Si es desitja, especificar el codi de la petició de canvi (del sistema de gestió de manteniment) que han originat la creació o modificació del requisit, per exemple d’eines com Remedy o JIRA.

Identificar els riscos

És necessari establir el risc des del mateix requisit informant els camps Business Criticality i Failure Probability (Aquest últim s’autoinforma amb el valor 2-Medium, que pot ser modificat a posteriori pel proveïdor):

Camp Descripció Criteris
Business Criticality Informar amb el nivell d’Impacte de Negoci que correspongui
 • A-Critical
 • B-Important
 • C-Nice to have
Es seleccionarà el valor més adient, basant-se en criteris de negoci com són:
 • Tipus de procés: És un requisit cosmètic, canvia dades, o implica un càlcul o validació important?
 • Impacte de fallida: Una fallida no te impacte per l’usuari, suposa una informació incorrecte o te conseqüències legals?
 • Freqüència d’ús: La funcionalitat s’usarà poc, sovint, o molt sovint
 • Número i importància dels usuaris afectats: la funcionalitat afecta a pocs usuaris amb poca importància pel negoci, o a molts usuaris o molt importants?
Failure Probability Informar amb el nivell de Probabilitat de Fallida que correspongui:
 • 1-High
 • 2-Medium
 • 3-Low
Es seleccionarà el valor més adient. Basant-se en els següents criteris:
 • Tipus de canvi: La funcionalitat canvia poc, molt, o és nova?
 • Maduresa del software: Quin nivell de maduresa té el codi?
 • Rati de defectes: Quin nivell de defectes relacionats amb aquesta funcionalitat es preveu que entraran?
 • Número de pantalles/entitats afectades: A quantes pantalles/entitats afecta aquest requisit?
Functional Complexity Informar amb el nivell de Complexitat Funcional que correspongui:
 • 1-High
 • 2-Medium
 • 3-Low
Es seleccionarà el valor més adient. Basant-se en els següents criteris:
 • Número de passos lògics del procés
 • Quantitat de dades afectades
 • Dependència amb altres sistemes
Risc S’informa de forma automàtica en funció dels camps Business Criticality i Failure Probability.

Workflow del requisit

Les diferents fases del workflow del requisit són les seguents:

alm_oct_work_requisit

Definir la release

S’ha de registrar cada release planificada. Aquesta permetrà tant assignar en quina versió està implementat un requisit, com per afegir els diferents cicles o iteracions de prova que es realitzaran per aquesta release.

Accedir a l’apartat Management, escollir +Release

alm_oct_release alm_oct_release

 1. Introduir el nom de release al camp Name, usant el format especificat a l’Estàndard per la creació de lliurables tècnics
 2. Seleccionar en el camp Type: Kanban per projectes tradicionals i Scrum per a projectes Agile
 3. Informar els camps Start date i End date
 4. Per tipus Agile, cal crear dins de la release, els sprints en la pestanya Timeline, escollir +Sprint