El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) es compromet a definir i implantar el model de qualitat per tal d’assegurar la satisfacció dels seus clients mitjançant el lliurament de solucions amb qualitat.

En aquest marc s’estableixen els següents principis bàsics:

  • Complir tant amb els requisits legals, normatius i contractuals que apliquen als serveis prestats als clients com amb els requisits determinats de comú acord.
  • Posar a disposició de l’Organització la metodologia per elaborar lliurables amb qualitat i dur a terme la seva verificació (revisions i proves).
  • Definir i implantar les eines necessàries per aplicar el model de qualitat.
  • Promoure l’ús dels elements que el model posa a disposició de la Organització mitjançant accions de difusió, formació i comunicació.
  • Realitzar els controls relatius a la qualitat dels productes de sortida respecte a les seves especificacions.
  • Mantenir i millorar el model de qualitat. Aplicar la millora continua tant en la correcció d’ineficiències com en la implantació de noves oportunitats.