Un producte és qualsevol instrument que satisfà una necessitat de negoci i, com a conseqüència, proporciona valor als usuaris potencials. Des d'una perspectiva TIC, són productes qualssevol combinació de software, hardware, dades i serveis adreçats a un públic concret i que donin resposta a les seves demandes i/o necessitats.

Per tal de tenir un producte ben definit, cal tenir-ne ben identificats l'objectiu i límits d'abast, quins són els grups d'usuaris o clients a qui s'adreça, i també qui són els seus stakeholders o persones interessades.

Un producte té un cicle de vida concret, des del moment en què s'identifica la necessitat o l'oportunitat que el motiva, fins al moment en què deixa d'aportar valor. A continuació es descriu el cicle de vida del producte al CTTI.

Ús del producte

 1. Introducció

  1. Concepció (Lineal): En aquesta etapa inicial, s'identifica quina és la necessitat o l'oportunitat de negoci que motiva el desenvolupament del producte de software. S'estableix la visió, els objectius i es defineix l'abast del projecte.

  2. Descobriment i Disseny (Iterativa): Durant aquesta etapa, s'efectua l'anàlisi de la solució, s'identifiquen els requisits i es defineix el disseny del producte. S'estableixen les característiques i funcionalitats principals.

  3. MVP (Mínim Producte Viable) (Lineal): Desenvolupament i posada en producció d'un MVP del producte que serveixi per validar la proposta de valor.

 2. Implementació i Posada en Producció (Iterativa): S'implementen les funcionalitats del producte i es van efectuant els desplegaments a l'entorn de producció. De forma iterativa, es van executant les proves contínues i s'alliberen noves versions que afegeixen valor per als usuaris.

 3. Operació i Manteniment (Lineal i Iterativa): De forma contínua, per donar resposta a necessitats canviants, es monitoritza el producte en funcionament, solucionant problemes, aplicant millores i oferint suport als usuaris.

 4. Retirada (Lineal): Es planifica i s'executa l'eliminació o migració del producte al final de la seva vida útil.

Activitats

Tot seguit es detallen algunes de les accions clau que s'esdevenen durant les diferents fases:

 1. Introducció:

  • Concepció

   1. Identificar la necessitat o l'oportunitat.

   2. Estudi dels usuaris per comprendre les seves necessitats i preferències.

  • Descobriment i disseny

   1. Anàlisi de la solució.

   2. Estudi intern per tal de comprendre les opcions i alternatives existents.

   3. Estudi de mercat per comprendre les opcions i alternatives tecnològiques existents.

   4. Establir les característiques i funcionalitats principals.

  • MVP (Producte mínim viable)

   1. Disseny i desenvolupament del producte mínim viable, incloent la creació de prototips funcionals.

   2. Obtenció d'informació / feedback continu dels diferents prototips.

 2. Implementació i posada en producció:

  • Implementació de noves funcionalitats.

  • Desplegament a producció de les funcionalitats, incloent-hi la migració des d'altres entorns si escau.

  • Control de qualitat durant tot el procés de producció per garantir que els productes compleixin amb els estàndards.

  • Determinació dels canals adequats per arribar als usuaris i el procés d'onboarding que s'utilitzarà per a generalitzar-ne l'ús (Segmentat per funcions, Segmentat per usuaris, Fase única…).

  • Elaboració d'un pla de comunicació, per tal d'informar i formar sobre el nou producte.

  • Proporcionar ajuda als usuaris per a fer un ús adequat del producte.

  • Oferir suport tècnic per resoldre consultes o problemes dels usuaris.

  • Gestió de defectes.

  • Recopilar retroalimentació dels clients per millorar el producte o desenvolupar versions futures.

 3. Operació i Manteniment:

  • Monitorització de la solució.

  • Establir programes de manteniment preventiu per tal de garantir el bon funcionament del producte al llarg del temps.

  • Proporcionar serveis de reparació en cas de fallades o mal funcionament del producte.

  • Gestió d'arquitectura per garantir una disponibilitat i escalabilitat adequada.

  • Actualitzar el producte amb noves funcionalitats o característiques si és aplicable.

 4. Retirada/Declivi:

  • Establir plans per a la retirada segura i responsable del producte del mercat.

  • Identificar i implementar mètodes adequats per a l'eliminació o reciclatge dels materials del producte.

  • Comunicar als usuaris i altres parts interessades les accions de retirada del producte i proporcionar alternatives si és necessari.

  • Efectuar un seguiment de les activitats de retirada per garantir que es compleixen els objectius establerts.

Metodologies / Tècniques Agile

A continuació, s'enumeren algunes de les metodologies i tècniques Agile aplicables a cada fase del cicle de vida:

 • Design Thinking: És una aproximació creativa per a resoldre problemes i desenvolupar innovació. Se centra a comprendre les necessitats de l'usuari, generar idees, prototipar i iterar en la solució. S'aplica en diversos àmbits per a dissenyar productes, serveis i processos de manera més centrada en l'usuari. Aquest enfocament posaria l'èmfasi en la comprensió dels clients i en la generació d'idees creatives per a l'estratègia de comercialització. Es duen a terme sessions de brainstorming i prototips ràpids per provar diferents estratègies i obtenir feedback dels clients abans de la implementació final.

 • Lean Startup: És una metodologia per a la creació d'empreses i desenvolupament de productes que busca minimitzar el risc i l'acumulació de costos innecessaris. Es basa en l'aprenentatge validat, experimentant, recollint dades i iterant ràpidament per a construir un negoci sostenible i un producte que satisfaci les necessitats del mercat. Es podria aplicar aquesta metodologia per validar l'encaix del producte amb els usuaris amb un enfocament experimental. S'executarien proves ràpides i iteratives per provar diferents escenaris o requisits, i s'ajustarien en funció del feedback i dels resultats assolits.

 • Estudis de mercat: Són investigacions sistemàtiques que es realitzen per a comprendre el comportament i les preferències dels consumidors, així com l'entorn empresarial en què es troba un producte o servei. Aquests estudis proporcionen informació sobre la demanda del mercat, la competència, les tendències i altres factors que poden influir en el desenvolupament i l'èxit d'un producte o empresa.

 • Benchmarking: És una tècnica que consisteix acomparar les pràctiques, rendiment o característiques d'una empresa o producte amb les de les altres empreses o productes del mateix sector. L'objectiu és identificar les millors pràctiques i aprendre de les organitzacions més exitoses per a millorar el mateix rendiment i eficiència.

 • Focus group: És una tècnica de recopilació d'informació en la qual es reuneix un petit grup de persones representatiu de la població objectiu per a debatre i donar opinions sobre un tema o producte específic. Té lloc a través de discussions moderades per a obtenir informació qualitativa sobre les opinions, actituds i preferències del grup.

 • SCRUM (<SCRUM/CTTI>): És un marc de treball àgil utilitzat en el desenvolupament de software. Es basa en la col·laboració i la iteració regular per a lliurar increments de valor de forma ràpida i flexible. Es divideix en sprints (cicles de desenvolupament) amb reunions diàries per a revisar el progrés i adaptar-se als canvis. Es podria utilitzar Scrum per a la gestió dels equips de desenvolupament i el seguiment dels lliurables. Es crearien sprints curts amb objectius clars i es durien a terme reunions diàries de seguiment (daily stand-ups) per a l'intercanvi d'informació i la presa de decisions ràpides.

 • DevSecOps: És una filosofia que combina el desenvolupament (Dev), la seguretat (Sec) i les operacions (Ops) per aconseguir un lliurament de software més segur i eficient. Busca integrar la seguretat en totes les fases del cicle de vida del desenvolupament, amb proves de seguretat automàtiques i col·laboració entre els equips de desenvolupament i operacions.

 • TDD (Test-Driven Development): És una pràctica de desenvolupament de software en què les proves s'escriuen abans del codi. Es comença amb una prova que falla i després es desenvolupa el codi necessari per a fer que la prova passi amb èxit. Aquesta pràctica fomenta un codi més net, modular i amb menys errors, ja que les proves actuen com a especificacions i documentació del sistema.

 • Continuous Integration, Continuous Deployment (CI/CD): És una pràctica que busca automatitzar el procés d'integració i desplegament del software. La integració contínua implica fusionar els canvis implementats per diferents desenvolupadors en una única branca compartida de forma regular. El desplegament continu s'ocupa de la distribució automàtica de les actualitzacions del software a l'entorn de producció o als usuaris finals.

 • Lean Six Sigma: És una metodologia de millora de processos que té com a objectiu reduir la variabilitat i els defectes en els processos empresarials. Utilitza un enfocament basat en dades i estadístiques per a identificar i eliminar els factors que contribueixen als errors i a la baixa qualitat. Es podria aplicar Lean Six Sigma per a la millora de la qualitat i la reducció de les variacions en el procés de producció. S'efectuarien anàlisis estadístiques per identificar les causes dels problemes i es prendrien accions per corregir-les i evitar-les en el futur.

 • Kanban: És una metodologia visual de gestió de tasques i processos que es basa en la utilització de taulers i targetes. Les targetes representen les tasques i es mouen a través de les diferents etapes del procés en el tauler. Aquesta tècnica permet una visualització clara de l'estat de les tasques i fomenta la col·laboració i la gestió eficient del flux de treball.

 • Help desk: És un servei o departament que proporciona assistència tècnica o suport als usuaris d'un producte o servei. Els professionals del Help desk s'encarreguen de respondre preguntes, solucionar problemes i proporcionar orientació als usuaris per a garantir un ús adequat i eficient del producte o servei.

 • Cloud: Es refereix a l'emmagatzematge i l'accés a dades, aplicacions i recursos informàtics a través d'Internet en lloc de comptar amb servidors o infraestructures locals. La tecnologia de núvol permet l'emmagatzematge, processament i accés flexible i escalable a les dades i aplicacions des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

 • SaaS (Software as a Service): És un model de lliurament de software en què les aplicacions s'ofereixen com un servei a través de la xarxa. En lloc de comprar i instal·lar el software en els equips locals, els usuaris poden accedir-hi a través d'Internet i utilitzar-lo com un servei gestionat. Aquest model proporciona flexibilitat, manteniment simplificat i actualitzacions automàtiques per als usuaris.

 • Anàlisi post-mortem: També coneguda com a revisió post-mortem o retrospectiva, és una pràctica d'avaluació i anàlisi d'un projecte, esdeveniment o situació després que s'hagi completat o finalitzat. L'objectiu és identificar els èxits, els problemes i les àrees de millora per a aprendre de l'experiència i aplicar-ho a futures iniciatives. Aquesta anàlisi pot incloure l'avaluació de processos, resultats, errors i feedback dels implicats.

 • Lean Manufacturing: Aquesta metodologia es centraria en la identificació i eliminació del malbaratament en el procés de producció. Es fomentaria la millora contínua i l'eficiència en la línia de producció, amb l'objectiu de reduir els temps d'espera, els defectes i l'excés d'inventari.

 • Desenvolupament de Clients: Es prioritzaria la interacció i el feedback constant amb els clients per comprendre millor les seves necessitats i adaptar la comercialització del producte. Es durien a terme iteracions ràpides de comunicació, basant-se en el feedback i els resultats obtinguts.

 • Continuous Delivery: Es buscaria la possibilitat de lliurar el producte als clients de manera ràpida i freqüent, amb la finalitat d'aconseguir retroalimentació constant i aplicar millores iteratives.