Descripció
Agent responsable que el projecte assoleixi els seus objectius, dins de les restriccions establertes. Per fer-ho, comptarà amb el seu equip i la contribució dels experts que aportin el seu coneixement.