Descripció
Agent intern o extern que rep un producte o un servei com a resultat d’un procés o per satisfer una necessitat; com a entrada per portar a terme el seu propi procés o a canvi d’una contraprestació econòmica, respectivament. Així, com a client, entenem tant el client extern (principalment departaments, entitats i organismes de la generalitat a qui el CTTI presta un servei a canvi d’una contraprestació econòmica), com el client intern, qui espera rebre el resultat o producte d’un procés com a recurs d’entrada per realitzar el seu propi procés.