Descripció
Responsable de planificar i coordinar els recursos materials i humans del projecte. Ha d’assegurar que el projecte/s del qual és responsable es porti a terme en temps i forma.