El model de qualitat estableix com avaluar la qualitat d’una solució en diferents característiques: funcionalitat, interoperabilitat, fiabilitat, eficiència, usabilitat, seguretat i portabilitat. Aquestes característiques són a la seva vegada classificades en subcaracterístiques.

Les característiques de qualitat estan relacionades amb els tipus de prova que les verifiquen o mesuren. Durant la planificació de les proves es determina quines característiques es provaran i quines no, i amb quin grau de profunditat.

També es pot valorar la percepció de cada característica amb un qüestionari d’avaluació dirigit als usuaris i/o responsables.

Característica Descripció
Funcionalitat Idoneïtat i completesa de la funcionalitat prescrita i de les necessitats dels usuaris. Inclou les subcaracterístiques:
 • Completesa. Cobertura de les funcions especificades i objectius dels usuaris
 • Idoneïtat. Adequació de les funcions (segons els manuals d’usuari o l’especificació dels requisits). Precisió de les dades.
Interoperabilitat Mesura la correctesa en la integració amb sistemes externs o dispositius. Conté una única subcaracterística, la pròpia “Interoperabilitat”.
Fiabilitat Mesura si el sistema no cau, reacciona correctament davant situacions inesperades i té poques incidències/defectes. Conté les subcaracterístiques:
 • Disponibilitat. Freqüència de caigudes i/o durades de les indisponibilitats (no es dóna resposta a l’usuari)
 • Maduresa. Nivell d’incidències o defectes existents a l’aplicació. Permet mesurar i projectar quantes incidències es poden arribar a trobar en producció.
 • Tolerància a fallades. Com reacciona el sistema en cas de fallida (esperada o no): captura, tractament, si informa a l’usuari, …
Eficiència Mesura que la solució usa els recursos de forma eficient i que l’usuari rep un temps de resposta adequat. Conté les subcaracterístiques:
 • Comportament en el temps. Mesura si els temps de resposta són bons.
 • Comportament de recursos. Mesura si es fa un bon ús dels recursos (CPU, memòria, ample de banda, mida de les pàgines,…)
Usabilitat Mesura si el sistema és fàcil d’entendre, usar i és atractiu. Conté les subcaracterístiques:
 • Facilitat d’ús. Com és de fàcil d’usar i administrar (consistència en l’ús, no canvia l’ús entre pantalles, valors per defecte, wizards, …)
 • Ajuda. Com ajuda la solució a l’usuari per realitzar les seves funcions (ajudes contextuals, …)
 • Atractiu. Ús de colors, disseny gràfic, estructura, …
 • Accessibilitat. Facilitat a persones amb discapacitat (gent gran, …)
Seguretat Mesura si es control·len correctament accessos indesitjats o accés a la informació. Conté les subcaracterístiques:
 • Confidencialitat. Avalua que només les persones autoritzades tenen accés a la informació sensible i/o privada
 • Autenticitat i no refutació. Avalua que es pot fer una auditoria dels accessos i accions realitzades pels usuaris
Portabilitat Mesura com s’adapta la solució en diferents entorns (com navegadors i les seves versions, idiomes diferents, …) i la seva facilitat d’instal·lació (en client o en servidor). Conté les subcaracterístiques:
 • Adaptabilitat. Com s’adapta la solució en diferents plataformes o entorns
 • Facilitat d’instal·lació