Escala de valoració

Per les diferents característiques i subcaracterístiques de qualitat de les solucions, es pot calcular una nota final entre 1 i 5, on el valor mínim 1 indica que cal un grau de millora molt alt i el 5 un grau de millora molt baix.

Valor Grau de millora
1 Molt Alt
2 Alt
3 Mig
4 Baix
5 Molt baix


Fonts d’informació pel càlcul

Per a calcular la nota d’una característica o subcaracterística de qualitat s’hauran d’usar les següents pautes:

 1. Diferents fonts d’informació. Entre d’altres:

  • Resultats dels Qüestionaris d’avaluació de qualitat amb responsables de solució, proveïdors,…
  • Resultats de les proves realitzades sobre l’aplicació (proves de qualificació, proves exploratòries,..): defectes trobats, mesures obtingudes (temps de resposta, …)
  • Resultats de les revisions realitzades sobre els lliurables i processos (amb per exemple checklists): defectes o disconformitats trobades, mesures de qualitat del codi font, …
  • Informes d’auditoria existents (auditories de seguretat, auditories dels serveis crítics, …)

  En el cas de la característica d’eficiència, per exemple, ens podem basar en els indicadors de rendiment de les sondes de monitorització, indicadors obtinguts durant unes proves de rendiment, indicadors del factor d’eficiència del codi font o el valor de percepció que dóna el responsable de solució.

 2. Si s’ha recollit un valor quantitatiu o indicador, aquest s’haurà de traduir a una escala de 1 a 5, en base a una taula de correspondència prèviament acordada (es poden usar les recomanades en el model)

  Per exemple, en el cas de la subcaracterística de qualitat ‘Comportament en el temps’, podem establir que:

  • S’assignarà una nota de 1 si hi ha una o més transaccions crítiques que superen els 15 segons de temps de resposta
  • S’assignarà una nota de 2 si hi ha una o més transaccions crítiques que superen els 4 segons
  • S’assignarà una nota de 3 si cap transacció supera els 4 segons
  • S’assignarà una nota de 4 si cap transacció supera els 2 segons
  • S’assignarà una nota de 5 si cap transacció supera 1 segon
 3. La nota final d’una subcaracterística serà el valor mínim obtingut en els seves diferents fonts.

 4. La nota final d’una característica serà el valor mínim de les seves subcaracterístiques

 5. Per defecte s’usarà el procediment de càlcul definit a continuació en cada característica/subcaracterística. En cadascuna d’elles, si no s’indica el contrari, sempre es tindrà en compte com una font el valor obtingut en el Qüestionari de qualitat

Procediment recomanat per l’obtenció dels indicadors

Característica/Subcaracterística Descripció
Funcionalitat Usar la puntuació aportada en el factor ‘Funcionalitat’ del Qüestionari de qualitat
Interoperabilitat Realitzar una valoració segons el compliment dels criteris establerts a la característica de qualitat de la solució
Fiabilitat - Disponibilitat Utilitzar el valor de disponibilitat calculat segons la taula de disponibilitat
Fiabilitat - Maduresa Analitzar el tractament de l’aplicació envers la gestió d’excepcions, extret des d’una eina d’anàlisi de codi (Sonarqube) o de forma manual.
Fiabilitat - Tolerància a fallades Analitzar el tractament de l’aplicació envers la gestió d’excepcions, extret des d’una eina d’anàlisi de codi (Sonarqube) o de forma manual
Eficiència - Comportament en el temps Usar els valors d’acceptació segons temps de resposta. Es recomana una lectura de la guia Proves de Rendiment per avaluar les diferents mètriques de valoració de l’eficiència.
Eficiència - Comportament dels recursos Realitzar una anàlisi en base a la informació recollida des de les eines, i tenint en compte els el compliment dels criteris establerts a la característica de qualitat de la solució en el referent a l’ús de recursos.
Usabilitat Realitzar una anàlisi considerant el qüestionari de qualitat i el compliment dels criteris d’acceptació (guies d’estil, …). En el cas d’aplicacions web comprovar l’Estàndard pel desenvolupament de programari de la interfície web
Seguretat Usar la informació recollida per part dels informes de seguretat del CESICAT.
Portabilitat Realitzar una anàlisi considerant el qüestionari de qualitat i el compliment dels criteris de portabilitat recollits a la Característica de qualitat de la solució