Descripció
La descripció d’Arquitectura inclou les diferents vistes lògiques i físiques del sistema d’informació.

S’inclouen, entre d’altres:

 • Vista de Context.Relacions, dependències i interaccions entre la solució i el seu entorn (les persones, els sistemes i les entitats externes amb el qual interactua)
 • Vista Funcional. Descriu els elements funcionals de la solució en temps d’execució, les seves responsabilitats, interfícies i les interaccions primàries.
 • Vista d’Informació: Descriu la manera com l’arquitectura emmagatzema, manipula, gestiona, i distribueix informació.
 • Vista de Concurrència: Descriu l’estructura d’ús de la solució per identificar clarament les parts que pot executar al mateix temps i com es coordinen i controlen.
 • Vista de Desenvolupament: Descriu l’arquitectura que dóna suport al procés de desenvolupament de programari.
 • Vista de Desplegament: Descriu l’entorn en el qual s’instal•larà la solució a utilitzar i les dependències que la solució té sobre els elements.
 • Vista Operacional: descriu com la solució serà operada, administrada quan s’està executant en a producció.

Per a més informació sobre els diferents tipus de vistes del document de Descripció d'Arquitectura usar Guia generació de vistes i perspectives

Preguntes freqüents per l'elaboració del document de Descripció d'Arquitectura

El document ha de ser enviat, per la seva aprovació i per iniciar el projecte d’infraestructura a la bústia uit.ctti@gencat.cat.

Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Agent d'Integració de Solucions
Criteris d'acceptació
 1. S’ha de considerar les diferents solucions alternatives als requisits establerts i argumentar el perquè de la seva selecció (reutilització, desenvolupament a mida, com s’implementaran els requisits no funcionals, etc.).
 2. S’ha d’especificar i lliurar una arquitectura a alt nivell, identificant els elements de programari, maquinari i altres components necessaris.
 3. S’ha d’especificar i documentar a alt nivell les interfícies amb els sistemes externs i les interfícies entre els seus components interns. Aquest disseny haurà de servir com a base per poder verificar la integració entre els components i sistemes.
 4. S’ha d’especificar i lliurar el model de l’arquitectura de la base de dades (taules principals, relacions, …).
 5. S’ha d’especificar i lliurar el model de desplegament dels diferents sistemes i/o components (ubicació en la infraestructura
Plantilla del lliurable
A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Assumpte_CHK_DAQ_Vx.y
Activitat que el genera
Elaborar la descripció de l'arquitectura