Descripció
L’informe de revisió de codi font resumeix quines són les característiques del codi font, des del seu punt de vista de quantitat (nombre de línies de codi, …) com des de la seva vessant qualitativa, establint aquells punts de major risc

Qui ho faQui ho valida
Responsable de Projecte (CTTI)
Plantilla del lliurable
A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Activitat que el genera