Descripció
El pla de qualitat és un document en el que es detalla com ha de ser el procés que garantitzi la qualitat dels projectes.

El pla ha de donar resposta a preguntes com quines accions s’han de dur a terme, quins recursos seran necessaris, quines eines seran utilitzades o qui serà el responsable d’aplicar el pla.

Pla de qualitat d’un projecte (objectius de qualitat, normes aplicables i accions que es realitzaran per assegurar i control·lar la qualitat, …)

El Pla de Qualitat ha d’incloure:

 1. Objectius de qualitat. Quins són els objectius a assolir en els diferents criteris del producte a construir o del servei.
 2. Normes, estàndards i procediments. Quines són les normes i estàndards que es seguiran, incloent normes específiques del negoci (compliment legal, …). Per exemple, s’indicarà en quin grau es seguiran les directrius establertes pel model de qualitat del CTTI.
 3. Revisions de lliurables. Quins tipus de revisions de lliurables es realitzaran i amb quin propòsit.
 4. Proves. Quins tipus de proves es realitzaran, i per cadascuna d’elles quines eines usarem i quins seran els criteris per poder iniciar-les i els que determiran si podem donar-les per finalitzades.
 5. Revisions de gestió. Quins punts de control es realitzaran durant el projecte (compliment del pla, verificació de lliurables a cada finalització de la fase, …)
 6. Lliurables. Quins lliurables es generaran i lliuraran.
 7. Calendari i responsabilitats. Participants implicats en conseguir els objectius de qualitat.

Aspectes aplicables a un projecte àgil

En un context àgil a més dels objectius anteriors, es consideren:

 • Criteris de qualitat DOD (definició de fet) i DOR (definició de preparat)
 • Integració del procés de proves en els cicles de desenvolupament iteratiu i incremental
 • Automatització de proves (grau de cobertura segons el nivell de proves)
 • Tècniques àgils (Test-driven development –TDD, Behavior-Driven Development –BDD, Acceptance Test Driven Development – ATDD)

Durant tot el procés s’han de tenir en compte un conjunt de valors descrits en el Manifest del Testing Àgil, i que es representen sobre la següent taula, a la qual es reconeix la importància a tots ells, però es dona més valor als elements de l’esquerra per sobre dels de la dreta:

Valorem… Per sobre de…
Les proves durant el procés de desenvolupament Les proves al final de cada cicle (iteració o release)
La prevenció d’errors La detecció d’errors
Entendre el que s’està provant a cada moment Verificar el sistema en general
Ajudar a construir el sistema Identificar les falles del sistema (trencar el sistema)
La qualitat és responsabilitat de tot l’equip (client i proveïdor) La responsabilitat de l’equip de proves
Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable de Projecte (CTTI)
Criteris d'acceptació
 1. Ha de ser un Pla de Qualitat realitzable. Només s’han d’incloure aquells compromisos que estem segurs s’acompliran
Plantilles del lliurable Guia/Plantilla de Verificació/Validació
CHK Pla de Qualitat
Activitat que el genera
Elaborar el pla de qualitat