Elaborar el pla mestre de proves
Elaborar el document que recull l’enfoc i estratègia de tots els nivells de proves (unitàries, integració, sistema, acceptació) i tipus que es realitzaran en el projecte/solució.
Especificar els casos de prova
Descriure el detall dels passo, paràmetres, configuracions, i resultats esperats de cadascun dels casos de prova
Automatitzar les proves
L’automatització de les proves ha de considerar de forma més detallada possible com es portarà a terme l’automatització dels casos, usant l’enfoc més adequat i acordat.
Executar les proves
Realitzar la correcta configuració, execució i anàlisi dels resultats, així com registrar els defectes si és necessari.
Eina d'execució de proves manuals
Sprinter (Eina d'execució de proves manuals i exploratòries)