Descripció
Informe de resultat de les proves (per qualsevol tipus)

Inclou les següents seccions:

 1. RESUM DE LES PROVES

  • Context de les proves. Versió provada, en quin entorn, desviacions respecte al pla definit (proves que no s’han pogut executar, per exemple)
  • Avaluació de les proves. Avaluació i indicadors sobre el resultat de les proves
  • Millores recomanades. Conjunt de recomanacions per millorar el sistema
  • Conclusió. Conclusió final del resultat que permeti prendre la decisió de si es pot continuar amb la següent tasca del cicle o la posada en marxa segons pertoqui
  • Defectes trobats. Referència al document o annex en el que es troben els defectes trobats durant les proves.
 2. ANNEX. Annex amb la informació detallada de l’execució de les proves.

Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable de Projecte (CTTI)
Criteris d'acceptació
 1. El màxim nombre de defectes sense corregir és:

  • 0 defectes de severitat bloquejant, crítica i major
 2. S’han de complir els criteris de finalització o acceptació de les proves establerts al Pla de Qualitat i/o Pla de Proves. Per defecte s’usaran els següents criteris:

  • Proves d’acceptació/qualificació

   • S’han executat el 100% de les proves planificades per la versió
   • El 100% dels casos de prova dels requeriments de risc alt han passat (‘Passed’)
   • El 75% dels casos de prova dels requeriments de risc mig han passat
   • El 50% dels casos de prova dels requeriments de risc baix han passat
  • Proves de rendiment

   • Es satisfan els criteris d’acceptació d’eficiència en totes les transaccions crítiques
 3. S’inclou la informació de forma no ambígua i es reflecteix la realitat de les proves

  Es considerarà una falta greu afegir opacitat en paràmetres tècnics per assolir de forma enganyosa els criteris d’acceptació. Per exemple és una falta greu definir casos de prova trivials o ficticis per cobrir aspectes de cobertura de les proves, o concloure que les proves de rendiment han estat exitoses quan realment els indicadors obtinguts són dolents.

 4. Les conclusions incloses al resultat de les proves i revisions han d’establir clarament el risc de la posada en marxa o del pas a una següent activitat.

Plantilla del lliurable
A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Assumpte_CHK_RPT_V1.0.xlsx
Activitat que el genera
Executar les proves