Anàlisi de Requisits
L'objectiu d'aquesta activitat és fer l'anàlisi dels requisits, transformant les necessitats establertes a alt nivell (en el document de Visió i Necessitats i/o en la pròpia oferta) a requisits del sistema amb major detall.
Elaborar prototip
L'objectiu del prototip és permetre validar que s'han entés correctament els requisits, definint com seran les pantalles, formats de sortida d'informes, la navegació i l'estructura general de l'aplicació. A partir del prototipatge es poden obtenir nous requisits o refinar els existents.
Elaborar la descripció de l'arquitectura
Descriure les relacions, dependències i interaccions entre el sistema i el seu entorn (usuaris, sistemes i entitats externes amb les que interactua).
Elaborar el disseny detallat
El disseny detallat està orientat a descriure el detall intern de la interacció de determinades transaccions de negoci o dels requisits no funcionals, per representar de forma exhaustiva com s’ha d’implementar.
Elaborar el pla mestre de proves
Elaborar el document que recull l’enfoc i estratègia de tots els nivells de proves (unitàries, integració, sistema, acceptació) i tipus que es realitzaran en el projecte/solució.