Descripció
Especificació de requisits (Anàlisi funcional)

Inclou les següents seccions:

 1. Visió general del sistema.Inclou un resum de la visió i abast del sistema/projecte, per exemple amb diagrames de context i/o blocs dels mòduls funcionals
 2. Usuaris de la solució. Perfils o grups de col·lectius que usaran la solució, i amb quines responsabilitats
 3. Requisits funcionals. Detall dels requisits funcionals. Incloure en aquest bloc els requisits de seguretat funcionals, com el tractament de fitxers de dades de caràcter personal
 4. Requisits no funcionals. Detall dels requisits no funcionals o de qualitat
 5. Casos d’ús
 6. Informació de suport: altres models per reflectir l’anàlisi (diccionaris de dades, entitats del negoci, pantalles, …)
Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable funcional de sistema d'informació
Criteris d'acceptació
 1. Els requisits han de ser clars, precisos i tenir una única interpretació (no ambigus)
 2. Els requisits han d’estar organitzats en grups coherents
 3. Els requisits han de ser consistents amb sí mateixos i amb la resta de requisits o elements
 4. S’han de definir i descriure tant requisits funcionals com no funcionals (rendiment, seguretat, usabilitat, …)
 5. Tot requisit ha d’especificar un sol atribut o comportament (no pot haver-hi 2 necessitats expressades en un mateix requisits, s’ha de separar en aquest cas)
 6. Tot requisit ha de ser descrit de forma que pugui ser verificat objectivament (amb proves, revisions,…)
 7. Tot requisit ha de ser implementable (amb la tecnologia disponible o amb altres restriccions com aspectes organitzatius o econòmics)
 8. Tot requisit hauria de ser traçable amb algun document d’alt nivell i amb les seves proves
Instruccions operatives
Plantilla del lliurable
Assumpte_DT_ERQ_Vx.y A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Assumpte_CHK_ERQ_Vx.y
Activitat que el genera
Anàlisi de Requisits