Descripció
Informe executiu de l’estat de la qualitat d’una versió a desplegar i la seva qualitat actual en producció

L’informe pretén dotar d’indicadors objectius i molt executius per fer el seguiment de la qualitat de les aplicacions i oferir una visió ràpida que permeti a l’àmbit determinar si convé o no posar en producció l’aplicació.

L’informe s’estructura en les següents parts:

 • Resum executiu de la nova versió. Inclou:

  1. Resultat de les proves de qualificació i acceptació. La informació s’extreu de l’eina de gestió de les proves.

  2. Defectes pendents de corregir. A l’esquerra d’aquest bloc s’informen quants dels defectes encara oberts són bloquejants o crítics respecte del total de defectes oberts, a la dreta es troba el percentatge de quants defectes del total detectats en aquesta versió (hagin estat o no corregits) corresponen a defectes reoberts.

   A sota es mostren els defectes oberts classificats per la seva severitat i el mòdul en el que s’han trobat.

  3. Resultat última anàlisi de codi

  4. Resultat de la darrera prova de seguretat Web (si és una aplicació Web). Aquesta és realitzada pel CESICAT (s’ha de sol·licitar). El gràfic en format de velocímetre es pot actualitzar usant la taula d’Excel disponible a Grafiques InformeQA seguiment continuat

  En tots els casos es mostren els criteris d’acceptació, amb el dit polze cap amunt si es compleix i el dit polze cap avall si no es compleix (p.ex. PDDq ha de ser superior al 80%).

  Informe executiu de qualitat

 • Resum executiu de l’aplicació en producció

  Per tal de crear l’slide de Qualitat de la solució a Producció, és necessari utilitzar la taula d’Excel Gràfiques InformeQA aplicació producció. En el mateix document s’hi indiquen les instruccions que cal seguir per omplir correctament la diapositiva.

 • Riscos i accions de millora

  En aquest apartat es recullen els riscos identificats en l’aplicació analitzada, que permetran identificar i planificar les accions de millora corresponents. Tot risc ha d’ésser classificat segons la tipologia, la probabilitat i l’impacte en:

  • Riscos de procés. S’identifiquen en qualsevol punt del procés de desenvolupament de l’aplicació, des de la planificació, passant per la implementació, el procés de proves, la documentació, fins al desplegament de la solució a producció.
  • Riscos associats al producte (Nova versió a publicar). S’inclouen en aquest grup aquells riscos que es poden identificar un cop analitzats els resultats de les diverses revisions i proves executades (incloent proves de qualificació, d’acceptació, de rendiment, de codi, de seguretat, etc.), per verificar la idoneïtat de la solució desenvolupada.
  • Riscos a Producció. Riscos identificats en el manteniment de les solucions a producció.
 • Detall estat qualitat nova versió a publicar: Evolució de l’estat dels defectes

  En aquest cas, també cal utilitzar l’Excel Grafiques InformeQA seguiment continuat. Per obtenir l’extracció a partir de la qual es generarà el gràfic cal seguir els següents passos al Quality Center:

  1. Dirigir-se a l’apartat Dashboard > Analysis View.
  2. Seleccionar la pestanya Analysis Menus.
  3. Dins de la carpeta Defects Analysis Menu, seleccionar l’opció de gràfic anomenada Defects Progress.
  4. És necessari modificar la configuració, indicant els camps que interessa incloure en l’evolució dels defectes
   • Seleccionar la opció Custom al camp Filter State
   • Filtrar pels camps que interessi per extreure la informació referent a la versió a publicar (per exemple, el camp Detected in Release).
  5. Anar a la opció View.
  6. Seleccionar la opció View Grid.
  7. Clicar a Generate.
  8. Finalment, ja serà possible guardar la extracció, clicant el botó Save Graph Data.
  9. Copiar l’extracció guardada a l’Excel indicat a l’inici del present apartat.

  /images/qualitat/informe-executiu-qualitat-2.png /images/qualitat/informe-executiu-qualitat-3.png

 • Detall estat qualitat nova versió a publicar: Transaccions menys eficients en rendiment

  La construcció de la slide de rendiment cal realitzar-la manualment. Per confeccionar-la, cal escollir les transaccions menys eficients que superin els llindars de temps definits al MQS. En cas que alguna de les transaccions superi els llindars de temps, caldrà mostrar al gràfic tots els temps de resposta de la prova de rendiment, per a tots els escenaris provats (és recomanable provar un escenari unitari, un de càrrega i un d’estrès). D’aquesta manera, es podrà estimar on es troba el coll d’ampolla dels usuaris concurrents. Seguidament es presenta, a tall d’exemple, com crear un dels esmentats gràfics, per passos:

  1. Identificació d’una prova en què alguna de les transaccions superi els llindars establerts. Es mostra a la taula posterior, en color vermell, totes les transaccions que superen els 15s, i en groc, les que es troben en l’interval entre els 4s i els 15s.

   /images/qualitat/informe-executiu-qualitat-4.png

  2. Crear una taula amb els temps de resposta (90% percentil) de les transaccions en els escenaris unitari, de càrrega i estrès, per poder crear posteriorment el gràfic.

   /images/qualitat/informe-executiu-qualitat-5.png

  3. Crear el gràfic amb Excel. Dirigir-se a Insertar > Insertar gráfico de columnas, i seleccionar els elements de gràfic que s’observen a la imatge següent.

   /images/qualitat/informe-executiu-qualitat-6.png

  4. Finalment, copiar el gràfic a l’informe executiu i afegir els requadres que representen els llindars (colors verd, groc i vermell amb una transparència del 80%). Canviar el color de les columnes a una escala de blaus.

   /images/qualitat/informe-executiu-qualitat-7.png

Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable de Projecte (CTTI)
Plantilla del lliurable
Plantilla Informe Executiu de Qualitat A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Activitat que el genera