En aquesta secció es recull informació per resoldre les preguntes més habituals sobre com executar els procediments i configurar les eines de qualitat definides en l’àmbit del CTTI.

Inici

La fase d'inici és crucial en el cicle de vida del projecte, donat que és el moment de definir l'abast i la forma de procedir a la selecció de l'equip.
Quan entregar el Kickoff?

És la primera reunió amb l’equip del projecte i el client del projecte. Aquesta reunió seguiria la definició dels elements bàsics del projecte i d’altres activitats de planificació del projecte.

Plantilla Acta de reunió
Què és Agile?

És la forma de treballar on els canvis es fan sobre la marxa per tal de millorar la proposta inicial (tenint en compte una nova planificació ja que pot canvia el calendari). La divisió de la feina a entregar és la base del funcionament, a més de la participació de QA i client des de el començament.


Avaluació inicial Agile
Checklist d'avaluació de preparació agile
Informe d'avaluació de Preparació Agile
Què és Scrum?

Scrum és un model de referència que defineix un conjunt de pràctiques, on cada persona participant assumeix un rol (Scrum Master, Product Owner, Equip de desenvolupament, ...), fet que permet adaptar-se a les necessitats i preferències de cada equip o organització.


Avaluació Scrum
Checklist d'avaluació Scrum
Informe d'avaluació maduresa Scrum

Planificació

La fase de planificació implica totes aquelles tasques que defineixen l'objectiu i l'enfocament per a cumplir-los. Al final de la planificació s'ha d'haver definit un pla de proves.
Què és un pla de qualitat?

El pla de qualitat és un document en el que es detalla com ha de ser el procés que garantitzi la qualitat dels projectes. El pla ha de donar resposta a preguntes com quines accions s'han de dur a terme, quins recursos seran necessaris, quines eines seran utilitzades o qui sera el responsable d'aplicar el pla.


Pla de qualitat

Anàlisi i Disseny

Durant l'anàlisi es determina si es pot provar i què s'ha de provar. Es defineixen les condicions de prova. Les condicions de prova son casos de prova potencials, els quals s'utilitzaran en el disseny de la prova ja que es defineix com provar.
Què és i per a que serveix el DA?

És el document en el que descriurem les relacions, dependències i interaccions entre el sistema i el seu entorn (usuaris, sistemes i entitats externes amb les que interactua) i les necessitats del projecte.

Document d'Arquitectura
Preguntes freqüents per l'elaboració del document de Descripció d'Arquitectura
Què és el disseny detallat?

El disseny detallat està orientat a descriure el detall intern de la interacció de determinades transaccions de negoci o dels requisits no funcionals, per representar de forma exhaustiva com s’ha d’implementar.

Construcció

És la etapa en la que es desenvolupa el codi i es passen les primeres proves estàtiques al codi.
Com lliuro el codi font?

És la codificació per desenvolupar el software que compleix amb els requisits, estàndars, normatives... Per tal assolir la necessitat a tractar. Aquest codi serà lliurat al Git

Codi Font
SIC

Proves

Tipologia de les diferents proves segons l'àmbit.
Com entrego el resultat de les proves?

És l'informe a lliurar on s'indiquen les proves que s'han realitzat per cumplir amb els estàndards.

Informe de defectes trobats

Entrada en servei

Recopilació de la informació obtinguda durant el procés de prova. El codi definitiu es lliurat al GIT i entra en servei.
Quins són els Manuals a entregar?

Els manuals són documents que descriuen un servei únic. Entrega i revisió dels Manuals d'usuari, manuals d'instal·lació…

Manual d'explotació
Manual d'instal·lació
Manual d'usuari