Model de Qualitat de Solucions. CTTI. Generalitat de Catalunya
Els processos de qualitat definits segueixen una estratègia determinada en funció de les necessitats del projecte i un seguit de característiques concretes.  A continuació es presenta tota la informació de suport sobre aspectes com l’execució d’eines i com configurar-les, els diferents tipus de proves, els conceptes més importants de qualitat, les metodologies de treball i les distintes mètriques.
Característica de qualitat dels lliurables

Una característica de qualitat dels lliurables d’una solució, és un element de classificació per poder avaluar-lo i mesurar-lo.

Característica de qualitat dels lliurables/procés

Una característica de qualitat dels lliurables d’una solució, és un element de classificació per poder avaluar-lo i mesurar-lo.

Cas d'ús Un cas d’ús representa com usarà un tipus d’usuari (actor) el sistema a desenvolupar per fer una tasca. En la seva versió inicial inclourà el títol i una descripció textual. A mesura que s’avanci en l’anàlisi s’incorporaran els fluxos bàsics, els alternatius, …
Cas de prova

Un cas de prova és un conjunt de valors d’entrada, precondicions d’execució, resultats esperats i postcondicions d’execució, que està desenvolupat amb un objectiu en particular o condició de prova, com per exemple, comprovar un camí específic d’execució o verificar que es compleix un requisit específic.

Criteris de qualificació Conjunt de condicions i criteris per determinar que una solució o servei compleix amb les seves especificacions i està preparat pel seu ús en l’entorn destí.
Defecte

Un defecte és qualsevol desviació negativa del funcionament respecte a l’acceptable, esperat o habitual.

ESTÀNDARDS

Un estàndard és un acord documentat que conté especificacions vàlides per a ser utilitzades consistentment com a regles, directrius o definicions de característiques que assegurin que certs productes, sistemes, processos o serveis són adequats als seus propòsits.

Estat d'una prova

Una prova pot estar en diferents estats, que a continuació es descriuen:

Història d'usuari Representació d’un requisit en metodologies de desenvolupament àgil
Hores ideals Les hores ideals són el temps necessari per completar una tasca assumint que no hi haura cap interrupció o problema no previst. Si per exemple una persona sap que al dia treballa realment 6 hores, perquè la resta està de reunions, rebent trucades, etc., les hores ideals són 6h (el temps efectiu que realment farà una tasca).
Joc de proves

Un joc de proves és un conjunt de casos de prova relacionats.

Manteniment perfectiu

Tipus de manteniment per realitzar de forma proactiva modificacions en el programari per millorar la seva qualitat, seguretat, el seu rendiment i la seva mantenibilitat. Inclou, entre d’altres:

NAQ (Nivell d'assegurament de la qualitat)

El Nivell d’assegurament de la qualitat o NAQ és un mecanisme per valorar la importància d’un sistema d’informació i el seu risc, i poder establir quina ha de ser l’extensió i profunditat de les mesures de qualitat a aplicar.

NGP

El Nivell de Gestió del Projecte (NGP) és l’indicador que adequa l’esforç de gestió a la realitat de l’encàrrec, tenint en compte el nivell de qualitat de la solució (NAQ (Nivell d’assegurament de la qualitat)), la dimensió del projecte i altres criteris que poden influir.

Pla de proves

Document que descriu l’abast, enfoc, recursos i planificació de les activitats de prova per un projecte/solució

Procediment de prova Un procediment de prova especifica la seqüència d’accions per l’execució d’una prova. També es coneix com guió de prova o guió de prova manual. [Segons IEEE 829]
Prova de confirmació Una prova de confirmació té com objectiu verificar que s’ha corregit un defecte o incidència concreta d’un element.
Proves d'acceptació

Les proves d’acceptació són les proves realitzades per usuaris o el client per determinar si el sistema és acceptat o no. No haurien de trobar-se defectes si s’han realitzat correctament les proves de qualificació/sistema.

Proves de fum Les proves de fum avaluen la qualitat mínima de la solució abans de ser transferides a l’usuari final o abans d’iniciar la realització de proves exhaustives de qualificació/sistema. El seu objectiu és comprovar que els aspectes bàsics de la solució funcionen correctament i no s’interromp la seva operació (el login funciona, funciona correctament la connexió amb la base de dades, s’envia el correu electrònic a l’usuari en una operació, es presenten correctament les imatges, …).
Proves de qualificació

Proves realitzades pel proveïdor de desenvolupament/manteniment i monitoritzades pel client (i el CTTI) per comprovar que la solució/servei està preparada per ser usada en el seu entorn destí.

Proves de regressió Una prova de regressió té com objectiu verificar que un conjunt de funcions segueixen funcionant correctament, tot i no haver-se modificat. És important que en cada versió d’una aplicació s’executi un conjunt de proves de regressió.
Qüestionari d'avaluació de qualitat El qüestionari d’avaluació de qualitat s’usa per determinar, amb els diferents implicats d’una solució, la seva visió en les diferents característiques de qualitat.
Script de prova Un script de prova és el mateix que un procediment de prova, però l’associarem sempre a un procediment de prova automàtic, definit amb una eina
Severitat (d'un defecte)

La severitat d’un defecte és l’impacte que produeix o podria produir en l’usuari (en cas que es posi en producció i es donin les condicions).

Temps de resposta (d'interacció) El temps de resposta o temps de resposta d’interacció és el temps mesurat (en segons per defecte), des de que l’usuari ha efectuat una acció (prémer enllaç, prémer botó, …) fins que es rep tot el contingut, tant el percebut per l’usuari, com els recursos interns necessaris per la càrrega completa del contingut (informació textual, imatges, fitxers de recursos com css i scripts, …). Els rangs a considerar dins dels possibles valors per a tenir en compte durant l’evaluació són: Nivell 5 - Cap transacció supera 1 segon de resposta.
Temps de resposta de transacció

El temps de resposta de transacció mesura el temps total des de que l’usuari inicia una transacció de negoci fins la seva finalització, en la que l’usuari passa per diferents pantalles o interaccions.

Throughput

Mesura la capacitat del procés dels volums de transaccions objectiu per unitat de temps.

Transició/devolució de sistemes d'informació

Es determina quina és la documentació ‘base’ o lliurables que haurien d’existir a la finalització d’una transició o devolució d’un servei.

Usuaris concurrents

Nombre d’usuaris connectats durant un temps específic que realitzen alguna operació amb l’aplicació.