Model de Qualitat de Solucions. CTTI. Generalitat de Catalunya
Els processos de qualitat definits segueixen una estratègia determinada en funció de les necessitats del projecte i un seguit de característiques concretes.  A continuació es presenta tota la informació de suport sobre aspectes com l’execució d’eines i com configurar-les, els diferents tipus de proves, els conceptes més importants de qualitat, les metodologies de treball i les distintes mètriques.
Característica de qualitat dels lliurables

Una característica de qualitat dels lliurables d’una solució, és un element de classificació per poder avaluar-lo i mesurar-lo.

Característica de qualitat dels lliurables/procés

Una característica de qualitat dels lliurables d’una solució, és un element de classificació per poder avaluar-lo i mesurar-lo.

Cas d'ús Un cas d’ús representa com usarà un tipus d’usuari (actor) el sistema a desenvolupar per fer una tasca. En la seva versió inicial inclourà el títol i una descripció textual. A mesura que s’avanci en l’anàlisi s’incorporaran els fluxos bàsics, els alternatius, …
Cas de prova

Un cas de prova és un conjunt de valors d’entrada, precondicions d’execució, resultats esperats i postcondicions d’execució, que està desenvolupat amb un objectiu en particular o condició de prova, com per exemple, comprovar un camí específic d’execució o verificar que es compleix un requisit específic.

Criteris de qualificació Conjunt de condicions i criteris per determinar que una solució o servei compleix amb les seves especificacions i està preparat pel seu ús en l’entorn destí.
Defecte

Un defecte és qualsevol desviació negativa del funcionament respecte a l’acceptable, esperat o habitual.

Definició del Fet (DoD)

En un projecte àgil caldrà definir l’artefacte que descriu els criteris de qualitat dels lliurables. Aquest element és la Definició de Fet o Definition of Done (DoD).

Definició del Preparat (DoR)

Per tal de disposar d’un mecanisme transparent i compartit per tots els membres en d’un equip àgil, cal establir els criteris d’acceptació dels requisits.

ESTÀNDARDS

Un estàndard és un acord documentat que conté especificacions vàlides per a ser utilitzades consistentment com a regles, directrius o definicions de característiques que assegurin que certs productes, sistemes, processos o serveis són adequats als seus propòsits.

Estat d'una prova

Una prova pot estar en diferents estats, que a continuació es descriuen:

Gherkin Gherkin és el llenguatge utilitzat en la pràctica del Desenvolupament Guiat pel Comportament o BDD (Behavior Driven Development) que permet definir proves funcionals amb llenguatge natural, però a l’hora directament automatitzable amb l’ús d’eines específiques, com Cucumber o Concordion, entre d’altres.
Història d'usuari Representació d’un requisit en metodologies de desenvolupament àgil
Hores ideals Les hores ideals són el temps necessari per completar una tasca assumint que no hi haura cap interrupció o problema no previst. Si per exemple una persona sap que al dia treballa realment 6 hores, perquè la resta està de reunions, rebent trucades, etc., les hores ideals són 6h (el temps efectiu que realment farà una tasca).
Joc de proves

Un joc de proves és un conjunt de casos de prova relacionats.

Manteniment perfectiu

Tipus de manteniment per realitzar de forma proactiva modificacions en el programari per millorar la seva qualitat, seguretat, el seu rendiment i la seva mantenibilitat. Inclou, entre d’altres:

NAQ (Nivell d'assegurament de la qualitat)

El Nivell d’assegurament de la qualitat o NAQ és un mecanisme per valorar la importància d’un sistema d’informació i el seu risc, i poder establir quina ha de ser l’extensió i profunditat de les mesures de qualitat a aplicar.

NGP

El Nivell de Gestió del Projecte (NGP) és l’indicador que adequa l’esforç de gestió a la realitat de l’encàrrec, tenint en compte el nivell de qualitat de la solució (NAQ (Nivell d’assegurament de la qualitat)), la dimensió del projecte i altres criteris que poden influir.

Pla de proves

Document que descriu l’abast, enfoc, recursos i planificació de les activitats de prova per un projecte/solució

Qüestionari d'avaluació de qualitat El qüestionari d’avaluació de qualitat s’usa per determinar, amb els diferents implicats d’una solució, la seva visió en les diferents característiques de qualitat.
Script de prova Un script de prova és el mateix que un procediment de prova, però l’associarem sempre a un procediment de prova automàtic, definit amb una eina
Severitat (d'un defecte)

La severitat d’un defecte és l’impacte que produeix o podria produir en l’usuari (en cas que es posi en producció i es donin les condicions).

TDD (Test Driven Development)

TDD o desenvolupament dirigit per proves és una pràctica de programació que consisteix a escriure primer les proves, després escriure el codi font mínim de l’aplicació necessari per a que passi la prova, i finalment, refactoritzar el codi de l’aplicació escrit.

Temps de resposta (d'interacció) El temps de resposta o temps de resposta d’interacció és el temps mesurat (en segons per defecte), des de que l’usuari ha efectuat una acció (prémer enllaç, prémer botó, …) fins que es rep tot el contingut, tant el percebut per l’usuari, com els recursos interns necessaris per la càrrega completa del contingut (informació textual, imatges, fitxers de recursos com css i scripts, …) …).
Temps de resposta de transacció

El temps de resposta de transacció mesura el temps total des de que l’usuari inicia una transacció de negoci fins la seva finalització, en la que l’usuari passa per diferents pantalles o interaccions.

Throughput

Mesura la capacitat del procés dels volums de transaccions objectiu per unitat de temps.

Usuaris concurrents

Nombre d’usuaris connectats durant un temps específic que realitzen alguna operació amb l’aplicació.

Èpica Una èpica és un concepte usat en metodologies àgils per referir-se a un requeriment a molt alt nivell, que es pot dividir en una sèrie de grups de funcionalitats relacionades